No New Prisons: Not in South Wales – not anywhere!

When? 7 pm on the 8th of April

Where? Environment Centre Cafe, Pier St. Swansea SA1 1RY

Why? The justice secretary Liz Truss has announced that four new “supersized” mega-prisons, with a combined capacity of at least 5000, are now earmarked for construction. One of those sites is Port Talbot. After the refusal to save jobs in the steel industry are the government taking advantage of the area to build a prison and create a super prison economy?

Prison expansion will not reduce crime. Prison expansion will not reduce the reasons people commit crime. Prison expansion will not help reduce trauma and harm. However, prison expansion will further damage communities already suffering from cruel cuts to local and national support services. It will continue to break people, and allow deep social problems to be hidden in cages.

When the government claims that there is no money available for front-line services, and then finds over a billion pounds for new mega-prisons, it is hypocrisy. More crucially, it is not an answer. Even by their own standards, prison is an ineffective way to prevent re-offending. And the US clearly shows us that mass incarceration is a toxic and devastating policy.

Instead of building prisons, why don’t we build our capacity to support people? Rather than shutting down provision for homelessness, addiction and domestic abuse, why don’t we expand them? Rather than selling prisons as ‘new jobs’, why don’t we create more meaningful employment that allows communities to actually support each other? Prisons profit from the super-cheap labour of inmates, which they then offer to businesses – this undercuts wages in the local area.

Local concerned Swansea residents have asked Community Action on Prison Expansion to give a presentation on the harm done by the prison industrial complex in the UK. This will be followed by a workshop around what can be done to fight this new prison in south Wales. All welcome!

 

Yn y Gymraeg:

Cyhoeddodd yr Ysgrifenydd Cyfiawnder Liz Truss gynlluniau i adeiladu pedwar mega-garchar anferth newydd, fydd â lle, yn ei gyfanrwydd, ar gyfer o leiaf 5000 o garcharorion. Un o’r safleoedd yma yw Port Talbot. Ar ôl gwrthod achub swyddi yn y diwydiant dur, ai bwriad y llywodraeth nawr yw manteisio ar yr ardal er mwyn adeiladu carchar a chreu economi drwy garcharol anferth?

Ni fydd ehangu carchardai yn lleihau troseddu. Ni fydd ehangu carchardai yn cyfyngu ar y rhesymau y mae pobl yn cyflawni trosedd. Ond fe fydd ehangu carchardai yn niweidio cymunedau sydd yn dioddef yn barod o doriadau creulon i wasanaethau lleol a chenedlaethol. Bydd yn parhau i dorri ysbryd pobl, gan guddio problemau cymdeithasol yn ddwfn mewn cawell.

Wrth i’r llywodraeth honni nad oes arian ar gyfer gwasanaethau blaengar, cyn dod o hyd i dros biliwn o bunnoedd ar gyfer mega-garchardai newydd, maen nhw’n dangos beth yw rhagrith. Nid dyma’r ateb. Hyd yn oed yn ôl ei ffon fesur ei hun, mae carchardai yn aneffeithiol wrth atal ail-droseddu. Mae sefyllfa’r UDA yn dangos yn glir bod carcharu torfol yn bolisi gwenwynig a dinistriol.
Yn hytrach nag adeiladu carchardai, pam nad ydyn ni’n datblygu ein gallu i gefnogi pobl? Yn lle torri ar ddarpariaeth i bobl ddigartref, dibyniaeth a chamdrin domestig, pam nad ydyn ni’n eu ehangu? Yn lle gwerthu carchardai fel “swyddi newydd”, pam nad ydyn ni’n creu swyddi ystyrlon sy’n galluogi cymunedau gefnogi ei gilydd? Mae carchardai yn elwa o lafur hynod o rad eu carcharorion, ac yn ei gynnig yn ei dro i fusnesau – mae hyn yn tanseilio cyflogau yn yr ardal leol. Gofynodd trigolion pryderus yn Abertawe i Community Action on Prison Expansion roi cyflwyniad ar y niwed mae’r diwydiant carchar yn y Deyrnas Unedig yn ei achosi. Dilynir hyn gan weithdy i wrthwynebu’r carchar newydd hwn yn Ne Cymru. Croeso i bawb!